شکل‌دهی تدریجی ورق

در صنعت ورقکاري، روش هاي مختلفی به کار گرفته می شود تا به ورق فرم خاصی داده شود که عمده این روش‌ها بر مبناي استفاده از سنبه و ماتریس پایه گذاري شده است. بدین منظور سنبه و ماتریسی مطابق با هندسه دقیق قطعه‌اي که شکل دهی می‌گردد، آماده شده و طی یک عملیات پرسکاري، شکل ادامه مطلب …