شکل دهی چرخشی ورق

   در گذشته ای نزدیک متخصصین شکل دهی ورق‌های فلزی در انتخاب فرآیند، برای شکل دهی یک هندسه خاص انتخاب چندانی نداشته و فرآیندهای موجود بسیار محدود بودند.اما در زمان حاضر و با پیشرفت‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر، به ویژه در زمینه کنترل دقیق و کارامد، متخصصین معمولا باید بین چند فرآیند به انتخاب ادامه مطلب …

شکل‌دهی تدریجی ورق

در صنعت ورقکاري، روش هاي مختلفی به کار گرفته می شود تا به ورق فرم خاصی داده شود که عمده این روش‌ها بر مبناي استفاده از سنبه و ماتریس پایه گذاري شده است. بدین منظور سنبه و ماتریسی مطابق با هندسه دقیق قطعه‌اي که شکل دهی می‌گردد، آماده شده و طی یک عملیات پرسکاري، شکل ادامه مطلب …